Quốc gia QZ

Dự án Hệ thống Điện thoại và Địa chỉ của Đại học Suan Dusit Thái Lan (Chính phủ)

Tên dự án: Đại học Suan Dusit (Chính phủ)
Tên tòa nhà: Đại học Suan Dusit, Cơ sở Suphanburi
Ngày bắt đầu cài đặt: 02/08/2020
Ngày kết thúc: 19/08/2020
Sản phẩm chính: Hệ thống điện thoại và địa chỉ báo cháy