Dự án Hệ thống Điện thoại và Địa chỉ của Đại học Suan Dusit Thái Lan (Chính phủ)

Dự án Hệ thống Điện thoại và Địa chỉ của Đại học Suan Dusit Thái Lan (Chính phủ)

Tên dự án: Đại học Suan Dusit (Chính phủ)
Tên tòa nhà: Đại học Suan Dusit, Cơ sở Suphanburi
Ngày bắt đầu cài đặt: 02/08/2020
Ngày kết thúc: 19/08/2020
Sản phẩm chính: Hệ thống điện thoại và địa chỉ báo cháy