Chuỗi dự án Hệ thống Báo cháy của Chính phủ Philippines (2)

Chuỗi dự án Hệ thống Báo cháy của Chính phủ Philippines (2)

1.Tarlac Capitol Center, Dự án Chính phủ Phils của Thành phố Tarlac
Sử dụng hệ thống địa chỉ Asenware Lpcb
2. Dự án Đại học Bang Texas
Sử dụng hệ thống địa chỉ Asenware
3.DOH TRC (Sở Y tế -TRC) Dự án của Chính phủ
Địa chỉ: PNP Camp Bagong Diwa, Taguig City
Sử dụng Asenware FDAS thông thường