Dự án hệ thống báo cháy thông thường tại Paraguay Diagonal Residence

Dự án hệ thống báo cháy thông thường tại Paraguay Diagonal Residence

Tên tòa nhà: Dự án Diagonal Residence
Sản phẩm chính: Hệ thống báo cháy đã được phê duyệt ASENWARE AW-CFP2166 LPCB.
Dự án Ciudad del este, Paraguay Diagonal Residence sử dụng hệ thống báo cháy thông thường asenware.