Dự án Hệ thống Báo cháy Địa chỉ Hai Dây của Papua New Guinea

Dự án Hệ thống Báo cháy Địa chỉ Hai Dây của Papua New Guinea

Giới thiệu: Hệ thống báo cháy địa chỉ Asenware hai dây được sử dụng tại Papua New Guinea, Tại sao khách hàng chọn hệ thống báo cháy địa chỉ Asenware?
Một số ưu điểm của hệ thống địa chỉ là ::
Xác định chính xác vị trí của cảnh báo và vị trí mà nó có thể được lan truyền
Một kế hoạch sơ tán cụ thể có thể được lập dựa trên tín hiệu báo động
Giảm khả năng dương tính giả
Thường xuyên theo dõi tính toàn vẹn của từng thiết bị trong hệ thống