Dự án Hệ thống Báo cháy Địa chỉ tại Bệnh viện Giới thiệu, Giới thiệu & Nghiên cứu của Đại học Kenyatta

Dự án Hệ thống Báo cháy Địa chỉ tại Bệnh viện Giới thiệu, Giới thiệu & Nghiên cứu của Đại học Kenyatta

Tên dự án: Dự án Hệ thống Báo cháy Địa chỉ tại Bệnh viện Giảng dạy, Giới thiệu & Nghiên cứu Đại học Kenyatta
Sản phẩm chính: Bệnh viện Giảng dạy, Giới thiệu & Nghiên cứu Đại học Kenyatta (KUTRRH) là Bệnh viện Giới thiệu Quốc gia hàng đầu
Asenware cung cấp một hệ thống báo cháy địa chỉ đáng tin cậy và hệ thống kiểm soát dập tắt đám cháy.
Dự án hệ thống báo cháy địa chỉDự án hệ thống báo cháy địa chỉ