Hệ thống báo cháy thông thường được sử dụng trong TNB PPU 33kv Rimbayu, Selangor, Malaysia

Malaysia Dự án Hệ thống Báo cháy Thông thường 33kv TNB PPU

Dự án: TNB PPU 33 / 11kV Rimbayu, Selangor, Malaysia.
Nội dung: Bảng báo cháy Asenware 8 Zone CFP2166 có Sơ đồ bắt chước.