Campuchia Một số Dự án Báo cháy & Chữa cháy Asenware

Campuchia Một số Dự án Báo cháy & Chữa cháy Asenware

(Daun Penh Construction Co., Ltd.) Bộ Công nghiệp và Thủ công mỹ nghệ cho Mô hình bảng điều khiển chữa cháy 2 vòng (AW ‐ AFP2189)
(Daun Penh Construction Co., Ltd.) Union of Young Federation of Campuchia (Tòa nhà UYFC) cho Bảng điều khiển chữa cháy 2loop
Damrey Mekong Codominium 11 tầng chữa cháy và báo cháy 2 tầng Bảng điều khiển có thể địa chỉ
S&P Thai Restaurant & Bakery for 1loop Cảnh báo cháy Bảng điều khiển có thể địa chỉ
LOLC MFI (Đối với cơ quan chính phủ Campuchia) Bộ Giao thông Công chính (Campuchia)