Nairobi, Kenya Hệ thống báo cháy địa chỉ và dự án FM200

Nairobi, Kenya Hệ thống báo cháy địa chỉ và dự án FM200

Mô tả dự án : Khối văn phòng Merchant Square và phòng máy chủ tại Merchant Square,

cung cấp một môi trường làm việc chuyên nghiệp mà các cá nhân và doanh nghiệp yêu thích hàng ngày.

Sản phẩm chính: Asenware cung cấp hệ thống báo cháy địa chỉ đáng tin cậy được niêm yết LPCB

và hệ thống triệt tiêu FM200 Toàn bộ Giải pháp.

Dự án FM200Dự án FM200